Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony. Więcej informacji na temat cookies kliknij tutaj. zamknij

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego – www.porolex.pl

 • § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.porolex.pl. Sklep prowadzi Porolex Dominka Gałuszka spółka jawna z siedzibą w Olszynach, 32-831 Olszyny 217, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000700211, NIP: 8733264609, REGON: 368589105, zwana dalej Sprzedawcą.

  2. Dane teleadresowe, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
   1) adres pocztowy: Olszyny 217, 32-831 Olszyny;
   2) numer telefonu: +48 602 708 948, +48 14 626 46 30;
   3) adres poczty elektronicznej: sklep@porolex.pl

  3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.porolex.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

  4. Przez korzystanie ze Sklepu Internetowego rozumie się każdą czynność Klienta przez którą zapoznaje się on z treściami prezentowanymi w Sklepie.

  5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego to:
   - posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
   - dostęp do poczty elektronicznej;
   - przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google.

  6. Klient zobowiązuje się do korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  7. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 • § 2 DEFINICJE

  Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

  1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  2. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta zawierającego dane do składania zamówień i zawarcia Umowy sprzedaży;

  3. Formularz zamówienia - formularz uzupełniany on-line dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez wybór Towarów oraz określenie sposobu dostawy i płatności;

  4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzystająca z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

  5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  6. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w Sklepie Internetowym;

  7. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

  8. Przedsiębiorca ‐ Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;

  9. Regulamin – przedmiotowy dokument;

  10. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z przedstawianych produktów;

  11. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

  12. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

  14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 • § 3 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

  2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Klient wypełnia formularz rejestracji zawierający niezbędne do składania Zamówień dane tj.: imię i nazwisko/firma, adres poczty elektronicznej. Założenie Konta i zapisanie wprowadzonych danych następuje poprzez określenie hasła umożliwiającego indywidualny dostęp i naciśnięcie pola „Zarejestruj się/ Utwórz konto ”.

  3. Konto prowadzone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, żądania usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@porolex.pl .

  4. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą cofnięcia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na adres poczty elektronicznej.

  5. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

  6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14‐dniowego terminu wypowiedzenia.

 • § 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Towary oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  2. Na stronie internetowej Sklepu Sprzedawca zamieszcza opisy Towarów, które można zakupić, w szczególności ich parametry techniczne i użytkowe oraz ceny. Wskazanie powyższych danych stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  3. Klienci mogą składać zamówienia za pośrednictwem:
   - Konta posiadanego w Sklepie Internetowym, po dokonaniu uprzedniej rejestracji za pomocą „Formularza rejestracji”;
   - Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. W takim przypadku Klient po kliknięciu przycisku ,,Kupuję bez rejestracji” wypełnia dane tj.: imię i nazwisko/firma, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego i nr NIP jeżeli jest wymagany;
   - telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres mailowy: sklep@porolex.pl.

  4. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem Konta lub Formularzu zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

  5. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej jest możliwe w dniach roboczych oraz w godzinach wskazanych na stronie Sklepu Internetowego. Klient składający zamówienie w w/w sposób obowiązany jest do wskazania Towaru, który chce zamówić, jego ilości oraz parametrów. Ponadto Klient zobowiązany jest podać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności wskazanych na stronie Sklepu. Klient podaje również dane potrzebne do realizacji zamówienia tj.: imię i nazwisko/firmę, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego i nr NIP jeżeli jest wymagany.

  6. W przypadku złożenia zamówienia w sposób wskazany w § 4 pkt 5 niniejszego Regulaminu Sprzedawca przekazuje Klientowi informację o wartości całego Zamówienia ustnie lub przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazując jednocześnie, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

  7. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej, Sprzedawca każdorazowo przesyła Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

  8. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

  9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

 • § 5 SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY TOWARÓW
  1. Dostawa Towarów dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  2. Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  3. Dostawa Towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towarów są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia.

  4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy.

  5. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z § 6 pkt. 2.

  6. Sprzedawca dostarcza wraz z Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

  7. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

 • § 6 CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA TOWAR
  1. Cena Towarów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

  2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
   - przelew na konto bankowe Sprzedającego (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
   - płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.

  3. 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 • § 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KONSUMENTA
  1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy przed jego upływem.

  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w § 7 pkt 1 Regulaminu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego Regulaminu.

  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@porolex.pl, dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane są w § 1 pkt 2 przedmiotowego Regulaminu. Konsumenci posiadających Konto w serwisie sklepu mogą złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem zakładki “reklamacje i zwroty” dostępnej na stronie www.porolex.pl

  4. Termin 14‐dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

  5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

  6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

  8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres wskazany w § 1 pkt 2 przedmiotowego Regulaminu. Zalecane jest aby Konsument dołączył do zwracanego Towaru przynajmniej kopię dowodu zakupu co w dużym stopniu przyspieszy procedurę odnotowania wywiązania się przez Konsumenta z obowiązku zwrotu Towaru.

  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

  11. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które zobowiązany jest ponieść Konsument:
   -Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   -Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu.

  12. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sklep przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w Koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest produkt o indywidualnych właściwościach, którego wykonanie ma się odbyć w oparciu o specyfikację wskazaną przez Klienta, zmiana zamówienia może nastąpić do czasu przystąpienia przez Sklep do wykonania przedmiotu umowy (statusu: „w przygotowaniu”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedawcę. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 • § 8 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  2. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku Klienta nie będącego Konsumentem.

  4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 • § 9 REKLAMACJA TOWARÓW
  1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

  2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego tj. art. 556 – 576. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

  3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w każdej dopuszczanej przez prawo formie, w szczególności pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 2 Regulaminu, w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@porolex.pl

  4. Celem umożliwienia jak najszybszego rozpoznania reklamacji wskazane jest podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych: dane Towaru dane identyfikujące transakcję: nr zamówienia, imię i nazwisko Klienta lub inne informacje mogące jednoznacznie potwierdzić dokonanie zakupu , rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania Klienta w związku ze złożoną reklamacją oraz danych kontaktowych składającego reklamację na które Sprzedawca ma przesłać odpowiedź na reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, w odniesieniu do Konsumentów nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie na reklamację Konsumenta oznacza, że Sprzedawca uznaje reklamację Konsumenta za uzasadnioną.

  6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, do dostarczenia Towaru na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w § 1 pkt 2 Regulaminu. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest do udostępnienia Towaru Sprzedawcy celem zbadania w miejscu, w którym Towar się znajduje.

  7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 • § 10 REKLAMACJA USŁUG
  1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacja można zgłaszać na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 2 Regulaminu, w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@porolex.pl

  2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

  3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 • § 11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  2. Klient będący Konsumentem w celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń może w szczególności:

   1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

   2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

   3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

   4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • § POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  2. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się z jego treścią i akceptację.

  3. Jeżeli w opisie Towaru wskazano, iż objęty został on gwarancją oznacza to, iż Towar objęty jest gwarancją producenta, o warunkach której Klient może uzyskać informację bezpośrednio na stronie internetowej danego Producenta, bądź kierując zapytanie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 2 Regulaminu.

  4. Sprzedawca nie jest gwarantem i nie udziela gwarancji na oferowane w Sklepie Internetowym Towary.

  5. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

  6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.